Oddelenie školstva
 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

ÚVOD   |   MAPA STRÁNOK   |    KONTAKTPočet zobrazení: 2390                tlačiť článok  Tlač

Oddelenie školstva

vedúci oddelenia: Ing. Adriana ŽABKOVÁ
tel.: 045 55 50 315
mobil: 0915 831 878
e-mail: skolstvo()krupina.sk

Pôsobnosť oddelenia

Oddelenie školstva patrí do pôsobnosti prednostu Mestského úradu.

Plní tieto úlohy:

 • vykonáva prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva a plní úlohy vyplývajúce zo zmluvy o spoločnom obecnom úrade
 • zabezpečuje odborné, metodicko-konzultačné činnosti pre vedúcich zamestnancov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a obce spoločného obecného úradu
 • kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania a v oblasti školského stravovania
 • vytvára podmienky na zabezpečenie výchovy a vzdelávania pre nadané a talentované deti a deti so špeciálnymi pedagogickými potrebami
 • spolupracuje s príslušnými odbornými organizáciami v rámci prípravy plánu práce školy a koncepcií v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
 • vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov škôl a školských zariadení v územnej pôsobnosti školského úradu
 • vykonáva kontrolnú činnosť vrátane návrhov opatrení v oblasti riadiacej práce vedúcich zamestnancov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krupina v rozsahu stanovenom zákonom o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • vykonáva štátnu správu v II. stupni vo veciach základných škôl, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ základnej školy, ktorej je mesto zriaďovateľom
 • pripravuje komplexné podklady k zmene siete škôl a školských zariadení
 • zabezpečuje spoluprácu v oblasti výchovy a vzdelávania s obcami, samosprávnymi krajmi, orgánmi školskej samosprávy, inými štátnymi orgánmi, inými právnickými a fyzickými osobami, zabezpečujúcimi šport a telesnú kultúru vrátane súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení v územnej pôsobnosti mesta Krupina
 • zabezpečuje informovanosť vedúcich pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení o pripravovaných metodických zmenách v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu vo svojej územnej pôsobnosti
 • zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení vlády
 • plní úlohy v oblasti priestupkov v súvislosti so zanedbaním povinnej školskej dochádzky
 • koordinuje riaditeľky materských škôl
 • zabezpečuje spoluprácu s riaditeľmi základných škôl a školských zariadení (ZUŠ, CVČ, MŠ)
 • zabezpečuje komplexné podklady súvisiace s poskytovaním dotácie na stravu, školské potreby a štipendiá pre deti v hmotnej núdzi a motivačné príspevky
 • pripravuje komplexné podklady k zriadeniu a zrušeniu základných škôl
 • spracúva a predkladá výkazy za oblasť školstva


Súvisiace odkazy: Mesto Krupina, Návštevník, Občan, Podnikateľ, Kontakty, Informácia o zadaní zákaziek,
midle_bottom


side_bottom