Oddelenie správy majetku
 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

ÚVOD   |   MAPA STRÁNOK   |    KONTAKTPočet zobrazení: 2406                tlačiť článok  Tlač

Oddelenie správy majetku

vedúca oddelenia: Bc. Žaneta Maliniaková
tel.: 045 55 50 317
mobil: 0907 100 275
e-mail: majetok()krupina.sk

Pôsobnosť oddelenia

Oddelenie patrí do pôsobnosti prednostu Mestského úradu.

Oddelenie správy majetku mesta najmä:

 • spracúva a posudzuje zmluvy za mesto
 • rieši majetkovo - právne vzťahy pri usporiadaní užívania a vlastníctva pozemkov
 • vymáha pohľadávky a záväzky mesta voči právnickým a fyzickým osobám
 • rieši reštitučné nároky oprávnených osôb
 • zvoláva a riadi ponukové konania pri predaji majetku mesta
 • kontroluje plnenia mandátnych zmlúv
 • mapuje pozemky
 • zabezpečuje geometrické plány, znalecké posudky a ponukové konania k záložným právam, predajom a vkladom do spoločností
 • spolupracuje s úradmi miestnej štátnej správy
 • spracúva kúpne zmluvy, návrhy na vklad, daň z prevodu nehnuteľného majetku
 • rieši majetkovo-právne vzťahy pri usporiadaní užívania a vlastníctva pozemkov na území mesta

vykonáva

 • inventarizáciu majetku
 • správu hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta
 • prenájom budov, stavieb a zariadení mesta
 • evidenciu nebytových priestorov vo vlastníctve mesta

vypracúva

 • nájomné zmluvy a ich doplnky na nebytové priestory, stavby a zariadenia
 • podklady k vymáhaniu pohľadávok a nedoplatkov
 • podklady a pripravuje návrh na všeobecne záväzné nariadenia v riadenej oblasti


Súvisiace odkazy: Mesto Krupina, Návštevník, Občan, Podnikateľ, Kontakty, Informácia o zadaní zákaziek,
midle_bottom


side_bottom