Manažér mesta - oddelenie regionálneho rozvoja
 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

ÚVOD   |   MAPA STRÁNOK   |    KONTAKTPočet zobrazení: 2771                tlačiť článok  Tlač

Manažér mesta - oddelenie regionálneho rozvoja

Manažér mesta: Ing. Dajana BELLÁKOVÁ
tel.: 045 55 50 327
mobil: 0907 170 350
e-mail: bellakova()krupina.sk

Oddelenie plní najmä tieto úlohy:

 • v spolupráci s úradmi, inštitúciami a občianskymi združeniami pôsobiacimi na území mesta Krupina vypracúva stratégiu regionálneho rozvoja mesta Krupina, vychádzajúc z ÚPD mesta a iných dostupných dokumentov
 • zabezpečuje vykonávanie stratégie regionálneho rozvoja na území mesta Krupina
 • koordinuje úlohy a vypracúva program sociálneho a hospodárskeho rozvoja mesta v nadväznosti na plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja BBSK
 • vypracúva a spolupracuje na programoch a projektoch sociálneho a ekonomického rozvoja mesta
 • zabezpečuje prípravu stanovísk, resp. vyjadruje sa k projektom podporujúcich regionálny rozvoj
 • sleduje priebeh grantových schém, v spolupráci s úradmi a inštitúciami pripravuje potrebné podklady na vypracovanie projektov v rámci štrukturálnych fondov EÚ
 • koordinuje rozvojové aktivity fyzických a právnických osôb súvisiace s rozvojovými zámermi mesta
 • zastupuje mesto v rozvojových agentúrach a inštitúciách, ktorých členom je mesto Krupina
 • zabezpečuje medzinárodné styky, spoluprácu s partnerskými mestami a spoluprácu s inými medzinárodnými inštitúciami
 • zabezpečuje propagačné aktivity mesta súvisiace s rozvojom mesta – marketing
 • spolupracuje s komisiou pre životné prostredie, výstavbu, územný plán a regionálny rozvoj, podľa potreby aj s ostatnými komisiami pri MsZ


Súvisiace odkazy: Mesto Krupina, Návštevník, Občan, Podnikateľ, Kontakty, Informácia o zadaní zákaziek,
midle_bottom


side_bottom