Ekonomické oddelenie
 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

ÚVOD   |   MAPA STRÁNOK   |    KONTAKTPočet zobrazení: 3643                tlačiť článok  Tlač

Ekonomické oddelenie

vedúci oddelenia: Ing. Marta MURÍNOVÁ
tel.: 045 55 50 315
mobil: 0905 511 025
e-mail: ekonom()krupina.sk

Pôsobnosť oddelenia

Ekonomické oddelenie patrí do pôsobnosti prednostu Mestského úradu.

Ekonomické oddelenie najmä:

 • zostavuje rozpočet mesta, jeho zmeny a vyhodnocuje jeho plneniev
 • kontroluje dodržiavanie finančnej a rozpočtovej disciplíny
 • vedenie účtovníctva mesta podľa platných predpisov
 • zabezpečuje úverovú politiku mesta
 • navrhuje daňovú politiku mesta a miestnych poplatkov
 • vykonáva pokladničné operácie, vedenie pokladničnej knihy, prijímanie a vydávanie peňažnej hotovosti, dotácie pokladne, dodržiavanie limitu pokladničnej hotovosti, príjem, vydávanie a likvidácia cenín a prísne sledovaných zúčtovateľných tlačív, evidencia vyplatených záloh a ich včasné vyúčtovanie, evidencia dennej uzávierky pokladne
 • vykonáva evidenciu a archiváciu všetkých dokladov potrebných k činnosti oddelenia
 • likvidáciu platov a odmien zamestnancov mesta, poslancov mestského zastupiteľstva, členov komisií, likviduje dohody o odmenách o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru
 • spracováva a realizuje odvody do poistných fondov za zamestnávateľa a zamestnancov, vyhotovuje výkazy o nemoc. Dávkach a zrážkach zo mzdy, spracúva štatistické výkazy týkajúce sa mzdovej oblasti
 • vedie evidenciu faktúr, likviduje faktúry a vystavuje platobné príkazy pre predškolské zariadenia
 • vykonáva správu daní a poplatkov
 • spracúva organizačné normy v riadenej oblasti
 • zabezpečuje organizáciu a obeh účtovných dokladov
 • pripravuje návrh VZN o dani z nehnuteľnosti a miestnych poplatkoch
 • v oblasti daní a poplatkov vedie evidenciu daňovníkov a poplatníkov, vystavuje platobné výmery, sleduje platby, zostavuje výkazy pre nadriadený orgán a vykonáva fyzickú kontrolu
 • vykonáva inventarizáciu finančných prostriedkov a zdrojov, pohľadávok a záväzkov
 • zostavuje podklady pre zostavenie rozpočtu pre školské a predškolské zariadenia, sleduje a vyhodnocuje jeho plnenie


Súvisiace odkazy: Mesto Krupina, Návštevník, Občan, Podnikateľ, Kontakty, Informácia o zadaní zákaziek,
midle_bottom


side_bottom